Årsmöte 190316 protokoll

Årsmöte i Gefle Whiskysällskap 2019-03-16

Plats              Restaurang Kvarnen, Gävle

 1. Mötets öppnande

Margaret Herdin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 • Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
  Mötet ansågs vara utlyst i god tid enligt stadgarna.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
  Margareta Herdin valdes till ordförande och Ulf Sandgren till sekreterare för mötet.
 • Val av en medlem att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
  Ingemar Giös väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
 • Röstlängd och val av rösträknare
  Godkändes att den närvarolista som cirkulerar under mötet ska utgöra röstlängd. Stefan Lundén och Mikael Weglin väljs till rösträknare.
 • Godkännande av dagordning
  Utdelad dagordning godkänns.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
  Ordföranden föredrar verksamhetsberättelsen, som också finns i utdelade möteshandlingar.
 • Kassörens årsrapport
  Kassören Gunnar Herdin redovisar kassarapporten. Årsredovisningen finns i utdelade möteshandlingar. Rapporten godkändes.
 • Föredragning av revisorns berättelse
  Revisorn Stefan Thoresson redovisade en ren revisionsrapport.
 1. Fastställande av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse
  Resultat- och balansräkningen samt verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår fastställdes.
 1. Beslut om ansvarsfrihet
  Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
 1. Fastställande av budget
  Det förslag till budget som redovisats av styrelsen fastställs. Vidare beslutades att behålla inträdesavgift och årsavgift oförändrade.
 1. Anmälda frågor
  Varken styrelsen, revisorn eller enskild medlem hade anmält någon fråga till årsmötet.
 1. Val av ordförande för 1 år
  Eva Gunnerud redovisade valberedningens förslag beträffande ordförande och övriga styrelseledamöter. Ulf Sandgren valdes till ordförande för ett år
 1. Val av styrelseledamöter
  Till nya styrelsemedlemmar valdes för de kommande två åren
  Marie Karlsson
  Hans Nilvander
  Robert Wikman

  Göran Nilsson och Kaj Wejander valdes på två år vid föregående årsmöte och kommer därför att kvarstå under den kommande året.
 1. Val av revisor och revisorssuppleant
  Till revisor omvaldes Stefan Thoresson och till revisorssuppleant Stefan Aldeborg.
 1. Val av valberedning
  Till valberedning utsågs Anders Håkansson (sammankallande) samt Eva Gunnerud och Birgit Cukurkent Östling.
 1. Övriga frågor
  Ulf Sandgren tackade Margareta Herdin, Gunnar Herdin och Tommy Hjelm för deras eminenta insatser i sällskapets styrelse.
 1. Mötets avslutande
  Ordföranden avslutar mötet och tackar de närvarande för deras engagemang i sällskapet

Vid protokollet

Ulf Sandgren
Sekreterare

Justeras

Margareta Herdin                                                                              Ingemar Giös
Ordförande