Årsmöte i Gefle Whiskysällskap 2020-09-26

Plats             Restaurang Kvarnen, Gävle

 1. Mötets öppnande
  Ulf Sandgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
  Mötet ansågs vara utlyst i god tid enligt stadgarna.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  Ulf Sandgren valdes till ordförande och Marie Karlsson till sekreterare för mötet.
 4. Val av en medlem att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
  Hans Nilvander valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
 5. Röstlängd och val av rösträknare
  Godkändes att medlemmar enligt närvarolistan för mötet ska utgöra röstlängd.
  Stefan Svensson och Hans Nilvander valdes till rösträknare.
 6. Godkännande av dagordning
  Utdelad dagordning godkändes.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
  Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen, som också fanns i utdelade möteshandlingar.
 8. Kassörens årsrapport
  Kassören Robert Wikman redovisade kassarapporten. Årsredovisningen fanns i utdelade möteshandlingar. Rapporten godkändes.
 9. Föredragning av revisorns berättelse
  Kassören Robert Wikman redovisade revisionsrapporten på uppdrag av revisorn Stefan Thoresson som inte kunde närvara pga rådande pandemisituation.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse
  Resultat- och balansräkningen samt verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår fastställdes.
 11. Beslut om ansvarsfrihet
  Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.
 12. Fastställande av budget
  Det förslag till budget som redovisats av styrelsen fastställs. Vidare beslutades att behålla inträdesavgift och årsavgift oförändrade.
 13. Anmälda frågor
  Varken styrelsen, revisorn eller enskild medlem hade anmält någon fråga till årsmötet.
 14. Val av ordförande för 1 år
  Anders Håkansson redovisade valberedningens förslag beträffande ordförande och övriga styrelseledamöter.
  Ulf Sandgren valdes till ordförande för ett år.
 15. Val av styrelseledamöter
  Till nya styrelsemedlemmar valdes för de kommande två åren
  Göran Nilsson                                 omval 2 år
  Marie-Louise Lundén                   nyval 2 år
  Mikael Weglin                                nyval 2 år
  Marie Karlsson, Hans Nilvander och Robert Wikman valdes på två år vid föregående årsmöte och kommer därför att kvarstå under det kommande året.
 16. Val av revisor och revisorssuppleant
  Till revisor omvaldes Stefan Thoresson och till revisorssuppleant Stefan Alderborg.
 17. Val av valberedning
  Till valberedning valdes Kaj Wejander (sammankallande) och Ritva Fridell.
 18. Övriga frågor
  A
  . Kaj Wejander kommer att avtackas vid kommande möte för sina eminenta insatser i sällskapets styrelse och som webbansvarig.
  B. Robert Wikman presenterade förslag på ny hantering av anmälan och betalning av avgifter till provningar.
  Nuvarande hantering är tidsödande för kassören och införandet av systemet skulle underlätta arbetet.
  Merkostnad ca 15 kronor/biljett.
  System är Payson och används av SMAD i Borlänge.
  Årsmötets deltagare hade inga invändningar  och godkände att styrelsen arbetar vidare med förslaget.
 19. Mötets avslutande
  Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för deras engagemang i sällskapet

Vid protokollet

Marie Karlsson
Sekreterare

Justeras

Ulf Sandgren                                                                                    Hans Nilvander
Ordförande