Årsmöte i Gefle Whiskysällskap 2022-04-02

Plats: Restaurang Kvarnen

 1. Mötets öppnande
  Ulf Sandgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
  Mötet ansågs vara utlyst i god tid enligt stadgarna.

 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  Ulf Sandgren valdes till ordförande och Hans Nilvander till sekreterare för mötet.

 4. Val av en medlem att tillsammans med ordföranden justera protokollet
  Ewa Johansson valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

 5. Röstlängd och val av rösträknare
  Medlemmar som var närvarande på årsmötet utgjorde röstlängd.
  Ritva Fridell och Robert Wikman valdes till rösträknare.

 6. Godkännande av dagordning
  Dagordningen godkändes, se bilaga.

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
  Ulf Sandgren redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse, se bilaga.

 8. Kassörens årsrapport
  Robert Wikman redogjorde för kassörens rapport och årsredovisning, se bilaga.

 9. Föredragning av revisorns berättelse
  Stefan Thoresson föredrog revisorernas rapport, se bilaga.

 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse
  Resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår fastställdes.

 11. Beslut om ansvarsfrihet
  Beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

 12. Fastställande av budget
  Styrelsens budgetförslag, se bilaga, fastställdes av årsmötet. Vidare beslutades att behålla inträdesavgift och årsavgift oförändrade. 250,- kronor respektive 100,- kr/år för år 2021. Mötet beslutade att medlemsavgiften från 2022 ska höjas till 150 kr/år.

 13. Anmälda frågor
  Varken styrelsen, revisorn eller enskild medlem hade anmält någon fråga till årsmötet.

 14. Val av ordförande för 1 år
  Ritva Fridell redovisade valberedningens förslag att till ordförande välja
  Ulf Sandgren på 1 år, vilket årsmötet antog.

 15. Val av styrelseledamöter
  Valberedningens förslag till övriga styrelseledamöter enligt nedan
  Göran Nilsson                   omval 2 år
  Marie-Louise Lundén      omval 2 år
  Mikael Weglin                   omval 2 år

  Årsmötet godkände förslaget

  Övriga ledamöter kvarstår enligt nedan
  Marie Karlsson                  1 år kvar
  Hans Nilvander                 1 år kvar
  Robert Wikman                1 år kvar

 16. Val av revisor och revisorssuppleant
  Till revisor omvaldes Stefan Thoresson och till revisorssuppleant Stefan Alderborg.

 17. Val av valberedning
  Till valberedning valdes Kaj Wejander (sammankallande) och Ritva Fridell.

 18. Övriga frågor
  Ulf Sandgren informerade om att styrelsen planerar fyra provningar till hösten. Även en resa till Skottland kan komma att bli av, dock troligen först nästa vår. Det är Johan Palmborg på Forsbacka Värdshus som tillfrågats att vara researrangör.

 19. Mötets avslutande
  Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för deras engagemang i sällskapet.  Vid protokollet  Hans Nilvander
  Sekreterare  Justeras                                                                                        Justeras
  Ulf Sandgren                                                                               Ewa Johansson
  Ordförande