Stadgar

Stadgar för Gefle Whiskysällskap 10 jan 2005 (reviderade 2015-03-14)

Allmänt

§ 1 Föreningens namn är Gefle Whiskysällskap (GWS).

Ändamål och verksamhet

§ 2 Föreningen är en ideell förening som bedriver verksamhet i Gävle med syfte
att öka kännedom och kunskap framför allt om whisky men även andra ädla drycker              att verka för goda och måttfulla dryckesseder.

§ 3 Föreningen skall främja ökad kunskap om whisky och även den skotska kulturen hos medlemmarna genom att
 anordna provningar (tastings) och föreläsningar  avlägga kunskapsprov (1, 2 och 3 betyg) i Svenska Whiskyförbundets regi vilket är frivilligt.  anordna minnesmiddagar som t.ex Burns Supper 25/1, St Patrick´s Day 17/3.  ordna kunskapshöjande och prisvärda resor till intressanta whiskyområden, mässor etc.

§ 4 Föreningen skall knyta och upprätthålla goda kontakter med berörda myndigheter, företag, producenter, importörer och andra organisationer.

§ 5 Föreningen skall vara en naturlig mötesplats för personer med intresse för whiskykunskap såväl professionellt som av hobbykaraktär.

Föreningens organisation

§ 6 Föreningen leds av ordförande som tillika är styrelsens ordförande. Ordförande och styrelse väljs på föreningens årsmöte. Föreningens styrelse har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet enligt §§ 2-5.

Verksamhetsår

§ 7 Såväl verksamhetsår som räkenskapsår utgörs av kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte t.o.m. närmast följande årsmöte.

Medlemskap

§ 8 Medlem skall ha uppnått den ålder som enligt lag gäller för inköp av alkoholhaltiga drycker

§ 9 Medlemskap erhålls när inträdesavgift och årsavgift betalats. Medlemmen skall av föreningen påminnas om att årsavgiften skall betalas innan ett visst datum. Om inbetalning inte skett efter en månad, upphör automatiskt medlemskapet. Årsavgift som betalas in av nya medlemmar efter den 1 oktober gäller även för kommande kalenderår.

§ 10 Person som är medlem i föreningen och som gjort densamma synnerligen uppskattade tjänster kan genom beslut vid föreningens årsmöte utses till hedersledamot. Person av stort värde för föreningen kan av styrelsen utses till korresponderande medlem. Hedersledamot och korresponderande medlem är befriade från årsavgift.

§ 11 Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen om medlemmen handlar eller uppträder i strid med föreningens ändamål. Uteslutning får emellertid inte beslutas för någon som inte beretts tillfälle att yttra sig inför styrelsen. Styrelsens beslut skall lämnas skriftligen till medlemmen och skall innehålla motivering.

Medlemsavgifter

§ 12 För täckande av föreningens kostnader uttages inträdes- och årsavgifter som fastställs av föreningens årsmöte.

Föreningens ledning

§ 13 Föreningens styrelse skall bestå av ordförande samt lägst fyra övriga ledamöter. Ordförande väljs för 1 år och övriga ledamöter för 2 år. Styrelsen inom sig utser de övriga ledamöternas roller och uppgifter.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, dock minst fyra gånger per år och är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal är det ordförandes röst som avgör. Styrelsens sammanträden skall protokollföras.

§ 14 Det åligger styrelsen att
 administrera verksamheten enligt stadgar.  handha och ansvara för ekonomi och material (böcker, videos, diabilder, fotografier etc.) samt upprätta och följa upp budget  föra medlemsmatrikel inklusive e-postadresser om sådana finns till medlemmarna.  bereda ärenden och utarbeta förslag som skall föreläggas årsmötet  verkställa årsmötets beslut.

Föreningens årsmöte

§ 15 Ordinarie årsmöte skall genomföras senast 4 månader efter verksamhetsårets slut.
Alla medlemmar som har betalat årsavgift har yttrande- och rösträtt.
Till ordförande för mötet väljs medlem utanför styrelsen om så påkallas. Vid lika röstetal har styrelsens ordförande utslagsröst. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande.

§ 16 Kallelse till årsmöte skall skickas till medlemmarna senast tre veckor innan årsmötet. Årsmöteshandlingarna skall finnas tillgängliga innan årsmötets början.
Årsmöteshandlingarna skall bl.a. bestå av:
 verksamhetsberättelse  resultat- och balansräkning för föregående kalenderår  revisionsberättelse (uppläses av revisorn vid årsmötet)  motioner, med styrelsens yttrande.  styrelsens egna förslag till åtgärder  styrelsens till årsmötet hänförda frågor  valberedningens förslag.

§ 17 Valberedningen skall bestå av en ordförande samt två ledamöter, vilka väljs på årsmötet för en tid av ett år. Valbar till valberedningen är medlem i föreningen, dock inte valda revisorer och styrelseledamöter.

§ 18 Årsmötet väljer för en tid av 2 år en revisor jämte en suppleant. Revisorerna skall ha tillgång tillräkenskaperna senast 6 veckor innan årsmötet. Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar innan årsmötet. Medlemsmotioner skall ha ingetts till styrelsens ordförande senast en månad innan årsmötet.

§ 19 Årsmötets dagordning
1. Mötets öppnande 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 4. Val av en medlem att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet 5. Förslag att cirkulerande närvarolista utgör röstlängd 6. Godkännande av dagordning 7. Föredragning av styrelsens berättelse 8. Kassörens årsrapport 9. Föredragning av revisorns berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för föregående kalenderår 11. Beslut om ansvarsfrihet under den tid som revisionen omfattar 12. Behandling av från styrelsen eller revisorn till årsmötet hänskjutna frågor 13. Behandling av från medlem inkomna motioner 14. Fastställande av budget. 15. Fastställande av årsavgift 16. Val av föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande 17. Val av övriga styrelseledamöter 18. Val av revisor och revisorsuppleant 19. Val av sammankallande och ledamöter till valberedning 20. Övriga frågor 21. Mötets avslutande.

§ 20 Vid årsmöte förs protokoll, som skall sändas till styrelsens ledamöten samt revisor.

§ 21 Styrelsemöten skall protokollföras.

Stadgeändring

§ 22 Beslut om ändringar eller tillägg i föreningens stadgar kan fattas efter beslut om detta med 3/4 majoritet av närvarande medlemmar på årsmötet. Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer, som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte.

Upplösning av föreningen

§ 23 Föreningen kan upplösas endast efter beslut på ett ordinarie årsmöte. Tre fjärdedelars majoritet av närvarande medlemmar erfordras för ett sådant beslut.
Skulle vid föreningens upplösning tillgångar finnas kvar, sedan föreningens samtliga skulder betalats och alla eventuella förbindelser infriats, skall detta överskott användas för att befrämja något eller några av de i §§ 2-5 angivna ändamålen.