Protokoll från årsmöte 2017-03-11

Protokoll från Gefle Whiskysällskaps årsmöte på Restaurang Kvarnen 2017-03-11

1.Mötet öppnas

Ordförande Margareta Herdin (MH) förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna.

2.Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Godkändes.

3.Val av ordförande och sekreterare för mötet

MH valdes till ordförande, Anders Håkansson (AH) till sekreterare.

4.Val av en medlem att jämte mötesordförande justera protokollet

Robert Wikman utsågs till justeringsman.

5.a/ Förslag att cirkulerade närvarolistan utgör röstlängd b/ Val av rösträknare 2 st.

Närvarolistan godtogs som röstlängd.

Hans Nironen och Robert Wikman utsågs till rösträknare.

6.Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

7.Styrelsens verksamhetsberättelse

MH läste upp styrelsen verksamhetsberättelse, Lars Waern påpekade att AH saknades i uppräkning av styrelsemedlemmar, MH justerar, i övrigt ok.

8.Kassörens årsrapport

Kassören Gunnar Herdin (GH) gick igenom rapporten.

9.Föredragning av revisorns berättelse

Revisorn Stefan Thoresson läste upp revisionsberättelsen och rekommenderade att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

10.Fastställande av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.

Resultat, balansräkning och verksamhetsberättelse fastställdes.

11.Beslut om ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det avslutade räkenskapsåret.

12.Frågor anmälda av styrelsen eller revisorn till föredragning på årsmötet. Frågor anmälda av medlem till föredragning på årsmötet.

Inga frågor hade anmälts av styrelsen, revisorn eller av någon medlem.

13.Fastställande av årsavgift

Årsavgiften (oförändrad) fastställdes.

14.Fastställande av budget (inkl. inträdesavgift)

Kassören GH:s förslag till budget och inträdesavgift (oförändrad) fastställdes.

15.Val av ordförande, 1 år

Valberedningens sammankallande, Hugo Minell, föreslog att sittande ordförande Margareta Herdin skulle väljas om på ett år.

MH valdes om ordförande i ett år.

16.Val av styrelseledamöter.

Kassören Gunnar Herdin omvaldes på en period om två år.

Övriga styrelseledamöter valdes på två år vid förra årsmötet och har ett år kvar

17.Val av revisor och revisorssuppleant, 1 år

Stefan Thoresson och Stefan Alderborg valdes till revisor respektive revisorssuppleant

18.Val av valberedning, sammankallande och två ledamöter 1 år

Hugo Minell, sammankallande, Göran Jäderholm och Hans Appelgren utsågs till valberedning

19.Övriga frågor

Göran Nilsson informerade om en specialutgåva från SWF avseende 2000 0,5 l flaskor Box whisky, specialblandning av Roger Melander, 56,4 %, ej kylfiltrerad, 689:-, beställes genom GWS senast 14/4, vid överbokning kvotering mellan föreningar.

20.Mötet avslutas

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

 

 

Justeras

Gävle den                                                            Gävle den

 

 

 

Margareta Herdin                                              Robert Wikman