2018-03-17 Årsmöte

Protokoll från Gefle Whiskysällskaps årsmöte på Restaurang Kvarnen 2018-03-17

 1. Mötet öppnas

Ordförande Margareta Herdin (MH) förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna.

 1. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Godkändes.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

MH valdes till ordförande, Anders Håkansson (AH) till sekreterare.

 1. Val av en medlem att jämte mötesordförande justera protokollet

Ingemar Giös utsågs till justeringsman.

 1. a/ Förslag att cirkulerade närvarolistan utgör röstlängd b/ Val av rösträknare 2 st.

Närvarolistan godtogs som röstlängd.

Mikael Weglin och Per Falk utsågs till rösträknare.

 1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse

MH läste upp styrelsen verksamhetsberättelse, AH påpekade att han som förra året saknades i uppräkningen av styrelsemedlemmar, MH justerar, i övrigt ok.

 1. Kassörens årsrapport

Kassören Gunnar Herdin (GH) gick igenom rapporten.

 1. Föredragning av revisorns berättelse

Revisorn Stefan Thoresson läste upp revisionsberättelsen, tillstyrkte fastställande av resultat/balansräkning samt rekommenderade att styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 1. Fastställande av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår

Resultat, balansräkning och verksamhetsberättelse fastställdes.

 1. Beslut om ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det avslutade räkenskapsåret.

 1. Fastställande av budget (inkl. årsavgift & inträdesavgift)

Kassören GH redovisade sitt budgetförslag, rekommenderade oförändrad medlemsavgift respektive inträdesavgift samt att sikta på nollresultat.

Kassören GH:s förslag till budget, årsavgiften (oförändrad) och inträdesavgift (oförändrad) fastställdes av årsmötet.

 1. a/ Frågor anmälda av styrelsen eller revisorn till föredragning på årsmötet

     b/ Frågor anmälda av medlem till föredragning på årsmötet

Inga frågor hade anmälts av styrelsen, revisorn eller av någon medlem.

 1. Val av ordförande, 1 år

Valberedningens sammankallande, Hugo Minell, föreslog att sittande ordförande Margareta Herdin skulle väljas om på ett år.

MH valdes om ordförande i ett år.

 1. Val av styrelseledamöter.

Valberedningens sammankallande, Hugo Minell, föreslog att Tommy Hjelm , Ulf Sandgren och Torbjörn Edlund  skulle väljas som styrelseledamöter på en period om två år.

Nuvarande styrelseledamöter Kaj Wejander och Göran Nilsson förslogs för omval.

De föreslagna styrelseledamöterna valdes för en period av två år.

 1. Val av revisor och revisorssuppleant, 1 år

Stefan Thoresson och Stefan Alderborg valdes till revisor respektive revisorssuppleant

 1. Val av valberedning, sammankallande och två ledamöter 1 år

Anders Håkansson, sammankallande, Eva Gunnerud  och Birgit Cukurkent Östling utsågs till valberedning

 1. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

 1. Mötet avslutas

Ordföranden tackade de närvarande och avslutade mötet.

 

Justeras

 

Gävle den                                                           Gävle den

 

 

Margareta Herdin                                               Ingemar Giös