Årmötesdokument 2020

Dagordning

Mötet öppnasFråga om mötet är stadgeenligt utlystVal av ordförande och sekreterare för mötetVal av en medlem att jämte mötesordförande justera protokolleta/ Förslag att cirkulerade närvarolistan utgör röstlängd
b/ Val av rösträknare 2 st.Godkännande av dagordningStyrelsens verksamhetsberättelseKassörens årsrapportFöredragning av revisorns berättelseFastställande av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.Beslut om ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.Fastställande av budget (inkl. årsavgift & inträdesavgift)Frågor anmälda av styrelsen eller revisorn till föredragning på årsmötet.
Frågor anmälda av medlem till föredragning på årsmötet.Val av ordförande, 1 årVal av styrelseledamöter.Val av revisor och revisorssuppleant, 1 årVal av valberedning, sammankallande och två ledamöter, 1 årÖvriga frågorMötet avslutas  
Budget Gefle Whiskysällskap Verksamhetsåret 2019  
Likviditet per 1/1 2020   Intäkter
Medlemsavgifter Nya medlemmar – inträdesavgift Sålda produkter mm Provnings intäkter Summa   Kostnader Administration, internet mm Inköp böcker mm Provningskostnader
Summa

Resultat   Likviditet per 31/12 2020     Inträdesavgift, 250kr/person   Årsavgift, 100kr/person
      14 000 2 000 0 170 000 186 000     10 000 6 000 170 000 186 000

0          
53715                                 53715


   

Årsredovisning För Gefle Whiskysällskap

För tiden 2019-01-01 – 2019-12-31

Organisationsnummer: 802420-6719

Resultaträkning 2018 2019  
Intäkter  
Medlemsavgifter 13 400 13 810  
Inträdesavgifter 2 750 6 240  
Sålda produkter mm 1 640 0  
Provningar 141 488 168 214  
Summa intäkter 159 278 188 264  
Verksamhetens kostnader  
Provning -155 831 -158 112  
Administrativa kostnader mm -6 146 -5 335  
Inköp böcker mm -2 390 -1786  
Summa kostnader Årets resultat 164 367 -5 089 165 233 23 031  
  Balansräkningar   2018-12-31   2019-12-31
Tillgångar  
Kassa 0 0  
Plusgiro/Bankgiro 30 684 91 803  
Fordringar 0 0  
Summa 30 684 91 803  
Skulder och eget kapital  
Leverantörsskulder 0 -38 088  
Eget kapital, IB 35 773 30 684  
Årets resultat -5 089 23 031  
Eget kapital, UB 30 684 53 715  
Summa 30 684 91 803  

Gävle 2020-02-20

Robert Wikman, Göran Nilsson, Ulf Sandgren, Marie Karlsson, Hans Nilvander, Kaj Wejander

Min revisionsberättelse har angivits 2020-02-20Stefan Thoresson

Verksamhetsberättelse
Gefle Whiskysällskap Verksamhetsåret 2018

Vid årsmötet 2019 valdes Ulf Sandgren till styrelseordförande på ett år. Övriga styrelsemedlemmar, samtliga valda på två år, har varit Marie Karlsson, Hans Nilvander och Robert Wikman. Göran Nilsson och Kaj Wejander valdes på två år vid föregående årsmöte och kvarstod därför under 2019.   Stefan Thoresson valdes till revisor och till revisorssuppleant valdes Stefan Aldeborg. Till valberedning på ett år valdes Anders Håkansson sammankallande, Eva Gunnerud och Birgit Cukurkent Östling.   Styrelsen har haft sex genomförda styrelsemöten. Under året har sex provningar genomförts i restaurang Kvarnens lokaler varav en provning och årsmötet sammanföll.   Svenska Whiskyförbundets stämma och provning hölls på Birka Cruises den 30-31 aug. Två representanter från styrelsen deltog.   Sällskapet har blivit medlem i Arkiv Gävleborg och har fört över allt arkivmaterial sedan sällskapet startade till dess arkiv.   Medlemsutvecklingen har varit stabil. Under året har några medlemmar lämnat oss men vi har också fått fler nya. Medlemsantalet vid årsskiftet var 150 personer. Rekryteringen av medlemmar går oftast till så att medlemmar har tagit med gäster till provningarna som sedan blivit våra medlemmar. Information mellan styrelsen och medlemmarna om provningar m m sker via e-post och på vår hemsida, www.geflewhiskysallskap.se   Styrelsen tackar för det gångna året.