Årsredovisning för Gefle Whiskysällskap 2019

Årsredovisning För Gefle Whiskysällskap

För tiden 2019-01-01 – 2019-12-31

Organisationsnummer: 802420-6719

Resultaträkning 2019 2018
Intäkter
Medlemsavgifter 13810 13400
Inträdesavgifter 6240 2750
Sålda produkter mm 0 1640
Provningar 168214 141488
Summa intäkter 188264 159278
Verksamhetens kostnader
Provningskostnader -158112 -155831
Administrativa kostnader -5335 -6145
Inköp, material, böcker mm -1786 -2390
Årets resultat 23031 -5089
Balansräkningar 20191231 20181231
Tillgångar
Kassa 0 0
Plusgiro/Bankgiro 91803 30684
Summa 91803 30684
Skulder och eget kapital
Leverantörsskulder   38.088 0
Eget kapital, IB 30684 35773
Årets resultat      23031   -5089
Eget kapital, UB 53715 30684
Summa 91803 30684
  Gävle 2020-02-10      

Ulf Sandgren                       Robert Wikman                       Hans Nilvander               

Ordf.                                  Kassör                                    Sekreterare      

Marie Karlsson                    Kaj Wejander                           Göran Nilsson

Ledamot                            Webbansvarig                          Klubbmästare

Min revisionsberättelse har avgivits 2020-02-20